Không được sử dụng khái niệm “bí mật nhà nước” một cách tùy tiện!