Không có cướp phết sẽ mai một giá trị truyền thống của lễ hội?

Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm.
Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm.