Không chỉ đấu với YouTube, Facebook Watch còn đấu với các nhà đài

Một video phát trên Facebook Watch.
Một video phát trên Facebook Watch.