Gmail của người dùng vẫn bị quét: An toàn thông tin treo lơ lửng

(ảnh:Softpedia News).
(ảnh:Softpedia News).
(ảnh:Softpedia News).