Đừng để nghề bác sĩ trở thành nghề nguy hiểm!

Bác sĩ Dương bất tỉnh sau khi bị đánh - Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ Dương bất tỉnh sau khi bị đánh - Ảnh do bệnh viện cung cấp.