Đưa ra ánh sáng khoản thu ngoài sổ sách 1.000 tỉ tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Khám khúc xạ/Lasik tại Bệnh viện Mắt TPHCM (ảnh: www.benhvienmat.com).
Khám khúc xạ/Lasik tại Bệnh viện Mắt TPHCM (ảnh: www.benhvienmat.com).