Dòng sông đang cần một sự công tâm!

Dòng sông đã được pháp lệnh hóa, nhưng trên thực tế nó vẫn khát khao công lý!
Dòng sông đã được pháp lệnh hóa, nhưng trên thực tế nó vẫn khát khao công lý!