Cô giáo hỏi học sinh “là thú hay người” và tư duy quản lý kiểu sự vụ

Trường Mần non 30.4
Trường Mần non 30.4
Trường Mần non 30.4