Chơi cổ phiếu “vua”, coi chừng lỗ lớn!

Chuỗi ngày dài giảm giá của YEG.
Chuỗi ngày dài giảm giá của YEG.