Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần nhớ bài học khoan sức dân trong việc xây dựng nông thôn mới