Cách mạng Công nghiệp 4.0 - đừng chỉ hô hào khẩu hiệu!

Những cánh tay robot tự động trong dây chuyền sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Samsung Thái Nguyên (ảnh: Yasuyuki Takagi).
Những cánh tay robot tự động trong dây chuyền sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Samsung Thái Nguyên (ảnh: Yasuyuki Takagi).
Những cánh tay robot tự động trong dây chuyền sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Samsung Thái Nguyên (ảnh: Yasuyuki Takagi).