Ai cũng không liên quan, vậy 15.000 tỉ đồng chảy vào túi ai?

Hình ảnh ông Diệp Khắc Cường và ông Vũ Hữu Lợi, một cổ đông lớn của Modern Tech, tại buổi hội thảo của IFan (ảnh do các nhà đầu tư cung cấp).
Hình ảnh ông Diệp Khắc Cường và ông Vũ Hữu Lợi, một cổ đông lớn của Modern Tech, tại buổi hội thảo của IFan (ảnh do các nhà đầu tư cung cấp).
Hình ảnh ông Diệp Khắc Cường và ông Vũ Hữu Lợi, một cổ đông lớn của Modern Tech, tại buổi hội thảo của IFan (ảnh do các nhà đầu tư cung cấp).
Lên top