Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xin tha cho người nông dân!

(Tranh minh họa từ internet)
(Tranh minh họa từ internet)