Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm hành chính Đà Nẵng: Giữ hay thôi?

Trung tâm hành chính Đà Nẵng là một kiến trúc đẹp, hiện đại.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng là một kiến trúc đẹp, hiện đại.