Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hãy dừng lại đi hỡi các thánh phán