Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giáo viên nhận gạch đá, Bộ an toàn, phụ huynh thon thót

Minh họa: ĐAN
Minh họa: ĐAN