Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần gì phải cấm xe ngoại tỉnh!