13 mạng người, 23 quán Karaoke cháy và sẽ còn gì nữa?