Sau trận hạn hán, "thị trấn ma" bất ngờ phát lộ

Thị trấn đã mất bất ngờ hiện lên dưới lòng hồ sâu.
Thị trấn đã mất bất ngờ hiện lên dưới lòng hồ sâu.