Hồ Tam Chúc – bức tranh thủy mặc hữu tình

Hồ Tam Chúc. Ảnh: Hoàng Huế
Hồ Tam Chúc. Ảnh: Hoàng Huế