TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Hẹn nhau xóm Chài mùa trăng tỏ

Hoàng hôn nơi làng chài Lộ Diêu.
Hoàng hôn nơi làng chài Lộ Diêu.
Hoàng hôn nơi làng chài Lộ Diêu.