TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Có một Pha Luông hùng vĩ

Pha Luông kỳ vĩ.
Pha Luông kỳ vĩ.
Pha Luông kỳ vĩ.
Lên top