Xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang: Bình quân đạt 11,65 tiêu chí/xã