Vĩnh Long: Nhà máy xử lý rác công nghệ cao đi vào hoạt động