Vĩnh Long: Không đủ bưởi Năm Roi cung ứng thị trường tết