LĐLĐ tỉnh An Giang:

Tiếp tục giải thể công đoàn ngành GDĐT cấp huyện