Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo