Tiền Giang: Nhiều giải pháp cung cấp nước cho vùng bị hạn - mặn