Tiểu vùng giữa sông Tiền - sông Hậu:

Thiếu liên kết khó tiêu thụ trái cây