“Tháng Công nhân” năm 2016 ở Bến Tre: Thực hiện tốt 8 chương trình trọng tâm