Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Cà Mau:

Tạo bước đột phá để hoàn thành chỉ tiêu