LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long:

Sơ kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh và các ngành, đoàn thể