Sản xuất vụ thu đông 2016 ở vùng ĐBSCL: Chủ động để tránh lũ cuối vụ