Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng ĐBSCL đến năm 2030