Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước