Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới