Các cấp công đoàn tỉnh An Giang:

Phấn đấu phát triển ít nhất 6.150 đoàn viên