“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở An Giang:

Nhiều mô hình, cách làm hay từ các cấp công đoàn