Một nông dân ở An Giang: Cho “ra lò” nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp