Một linh mục ở Kiên Giang: Tích cực đóng góp phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”