Long An: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động cho công nhân qua hội thi