LĐLĐ tỉnh Long An: Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ