LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: 1.525 suất học bổng cho con CNVCLĐ