LĐLĐ tỉnh An Giang: Chỉ đạo khai thác, sử dụng 2 cổng thông tin điện tử công đoàn