LĐLĐ tỉnh An Giang: 143 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn và Điều lệ CĐVN