Kiên Giang: Tổ chức Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ X/2016