Kiên Giang: Tập huấn tuyên truyền ATGT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số