Kiên Giang: Nuôi thử nghiệm thành công cá chiêm vây vàng