Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Nghiên cứu kết quả thực hiện chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer