Kiên Giang: Lợi ích “kép” từ công trình khí sinh học biogas